ADR

Szkolenie ADR jest skierowane do pracowników firm, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy.

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców do egzaminu.

Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone opakowane i luzem). W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz mieć ukończone 21 lat.

Kurs podstawowy – przeznaczony jest dla kierowców, ubiegających się po raz pierwszy o zaświadczenie ADR.

Kurs doskonalący – przeznaczony jest dla kierowców chcących przedłużyć obecne zaświadczenie ADR na okres kolejnych 5 lat. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

 

Kurs podstawowy obejmuje:

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze 24 godzin (3 dni)

Kurs podstawowy umożliwia również uczestniczenie w kursach specjalistycznych:

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, 16godz. (2 dni)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze 8 godz. (1 dzień)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze 8 godz. (1 dzień)

 

Tematyka kursu

 • ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • środki bezpieczeństwa działania zapobiegawcze właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • podejmowane czynności po zaistnieniu wypadku przez kierowcę,
 • postępowanie w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
 • układanie i manipulowanie sztukami przesyłek
 • umieszczanie oraz oznakowanie nalepek ostrzegawczych,
 • wyposażenie techniczne pojazdów – przeznaczenie i sposób działania,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej.

 

W ramach kursu otrzymujesz:

 • profesjonalne przygotowanie do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • materiały szkoleniowe niezbędne do nauki i zdania egzaminu
 • egzamin państwowy w cenie kursu
 • urzędowe zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach ADR w dniu zdania egzaminu
 • 100% gwarancję zdania egzaminu państwowego.